Opstarten en doorontwikkelen van uw samenwerking

Samenwerking tussen organisaties vraagt om een andere aanpak dan de samenwerking in een team of binnen een organisatie. Het vraagt van de trekkers van samenwerkingsverbanden dat zij als het ware jongleren met verschillende aspecten van de samenwerking zoals het opstarten, de doorontwikkeling, agendering van thema’ s, bestuurlijke besluitvorming en het omgaan met verschillen tussen organisaties. Voor al de constante contextanalyse maakt dat kansen om een resultaat te bereiken worden gezien in de korte tijdspanne dat de kans zich voordoet. Crossing Borders is hiervoor ontwikkeld.

Het geeft:
 een gezamenlijke taal waarmee sturing eenvoudiger wordt,
 meer richting in de samenwerking,
 gezamenlijk overzicht over stand van zaken en ontwikkelrichting
 minder misverstanden, een soepel lopend proces
 goed lopende bestuurlijk sturing en besluitvorming
 een bezielde en effectieve samenwerking